Temakurs: Antisemitismens moderna historia fram till Förintelsen

Temakurs: Antisemitismens moderna historia

Lärare: Henrik Rosengren, henrik.rosengren@hist.lu.se

5x2 timmar

Kursbeskrivning

Antisemitismen föddes inte i det nazistiska Tyskland, även om det nazisterna gjorde i antisemitismens namn hitintills är unikt. Den antisemitiska traditionen är en historia i de långa linjernas tecken, en tradition som funnit fäste inom diametralt olika politiska läger och under varierande tidsepoker. Antisemitismen har påverkats av historiska idéströmningar och omvälvningar som rasism, upplysningen, nationalism och modernisering. Den har varierat i intensitet och klätts i olika skepnader.

Enligt en del forskare är det relevant att tala om förekomsten av antisemitism redan under antiken, medan andra menar att rötterna skall sökas hos den tidiga kristna kyrkan och dess strävan efter att skapa sig en religiös identitet. Även om det är nödvändigt att göra vissa tillbakablickar till antiken och medeltiden för en djupare förståelse av antisemitismens historiska rötter kommer kursens tyngdpunkt läggas vid 1800- och 1900-talen. Det är då den moderna antisemitismen formas i kölvattnet av naturvetenskapens, rasismens och nationalismens framväxt. De fördomar som grundade sig på religiösa uppfattningar utmanades nu av den biologiska rasismen, där uppfattningen om judarnas förmenta inre och yttre egenskaper mer eller mindre blev betraktade som vetenskapliga sanningar. Kursen kommer att ge inblick i de tankar som 1800-talets rasteoretiker förfäktade och det inflytande dessa haft på uppfattningen om ”juden” på kontinenten och i Sverige. 

Examinationen sker i form av aktivt deltagande under lektionerna och fullgörandet av en enskild skriftlig examinationsuppgift i vilken kurslitteraturen behandlas.

Kursmål

Kursen syftar till att ge inblick i antisemitismens moderna historia på kontinenten och i Sverige. Efter genomgången kurs skall studenten kunna reflektera kring begreppet antisemitism och dess relation till företeelser som rasism och xenofobi. Studenten skall även kunna redogöra för viktiga drag beträffande antisemitismens historiska förändringar samt dess möjliga orsaker och funktioner i tid och rum. Gruppövningar och läsning av samtida texter skall ge övning i analysförmåga och möjlighet att tillämpa kurslitteraturen på historiskt källmaterial.

Jag som undervisar heter Henrik Rosengren och disputerade 2007 på en avhandling om tonsättaren och musikkritikern Moses Pergament. Mina forskningsintressen rör förutom antisemitism, rasism och nationalism även musik- och kulturhistoria samt biografin som vetenskaplig metod. 

Välkomna till kursen!!

/ Henrik

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund