Projektet det stormar på Katte

I höstas blåste det full storm kring Katte och Kattes framtid. Eftersom ISLK hade expanderat mer och snabbare än prognoserna så uppstod lokalbrist på Katedralskolan. Och lokalbristen skulle bli ännu större till nästa läsår, dvs idag. Så stor lokalbrist att någon eller några utbildningar skulle tvingas flytta. Olika kandidater lanserades av olika intressenter; HP till Vipan eller Polhem, baracker på skolgården, SP och NV till Polhem, NV till Vipan, ISLK till Vipan och ISLK till observatoriet var några av de förslag som lanserades. Slutligen fattade Utbildningsnämnden beslut om att flytta HP till Vipan. De HP-elever som redan hade påbörjat sin utbildning på Katte skulle dock få stanna här.

Aktiviteten var betydande på skolan, i pressen och på utbildningsnämnden. Skrivelser, uppvaktningar, möten och en demonstration som slutade i en ”stormning” av rådhuset är exempel på något av allt det som hände.

Under denna höst var det långt ifrån självklart att utbildningsnämndens beslut skulle bli att flytta HP till Vipan. Meningen är att vi nu i efterhand ska försöka reda ut vad som hände, varför det hände och hur de olika inblandade har tolkat olika situationer.

Uppläggningen är sådan att klassen delas in par och söker genom e-post eller intervjuer få klarhet i vad som skedde och hur de olika inblandade tolkat materialet. Det samlade resultatet sammanställes sedan till en gemensam rapport.

Det finns material av olika karaktär att undersöka. Både dokument, intervjupersoner, och tidningsartiklar finns att tillgå. Jag har gjort en del förarbete och samlat lite material. Det material du inledningsvis har att tillgå är samlat i två buntar. I den första bunten finns alla tidningsartiklar som handlade om Katedralskolans kris från hösten 2007. I den andra bunten finns diverse handlingar som är insamlade av Bengt Nilson under denna höst. Man bör notera att eftersom materialet till stor del härstammar från Bengt Nilsons händer så får man en skev och förstorad bild av hans betydelse. Andra personer kan ha skickat mail, SMS, haft möten etc utan att jag har kunnat bereda er tillgång till detta material.

Personer och organ inblandade under hösten 2007

Skolledningen

1. Kennet Flennmark, gymnasiechef

2. Svante Ors, rektor SP 

3. Jonas Frankel, rektor NV (är idag rektor för IB)

4. Lena Andersson, rektor HP (har gått i pension)

5. Petra Karlsson, rektor (arbetade som skolledare på halvtid HT 2007, organiserade ”projekt uppvigling” på sin halvtid som lärare, arbetar idag på Borgarskolan i Malmö)

Lärare

6. Bengt Nilson, ordförande LR Katte, Michael Törnwall, vice ordf LR Katte och Torbjörn Engström, ordf Lärarförbundet Katte

7. Diverse lärare på samhällsvetenskapliga institutionen: Karl-Eric Brossner, Christian Ohlsson och Katarina Kvennberg.

8. Andra lärare: det fanns en del andra lärare som skrev insändare med mera. Det är svårt att peka ut någon särskild.

Elever 

9. Olle Löfqvist, ansvarig för utfrågningen i aulan bl.a.  HYPERLINK "mailto:olle_den_yngre@hotmail.com" olle_den_yngre@hotmail.com

10. Elvira Gligoric, ansvarig för demonstration bl.a  HYPERLINK "mailto:elvira_gligoric@hotmail.com" elvira_gligoric@hotmail.com

11. Esfar Ahmad, ansvarig för demonstration bl.a. (jag har adress någonstans)

12. Adriano Merolo Merotta, ansvarig för uppvaktning bl.a  HYPERLINK "mailto:adrianitomerola@hotmail.com" adrianitomerola@hotmail.com

13. Mrs X (Aida?), ansvarig för uppvaktning bl.a. (adress saknas)

OBS. Det kan finnas fler inblandade elever. 

Politiker

14. Ordförande i utbildningsnämnden [UN]: Louise Rehn Winsborg (m)

15. Vice ordförande i UN: Berit Kristensson (fp)

16. Andre vice ordförande i UN: Mattias Olssson (s)

17. Övriga borgerliga politiker i UN

18: Övriga socialistiska politiker i UN: här har bl.a Olof Norborg (v) varit mycket aktiv

Utbildningskansliet

19. Sten-Bertil Ohlsson, skoldirektör

20. Stewe Löfberg, Nämndsekreterare

21. Karin Magnusson, Administrativ chef

Medier

22. SDS

23. SkD

24. Lokaltidningen


Frågor där källor och tolkningar går isär

Nedan finns ett antal frågor. En del av dessa frågor kan tillämpas av samtliga grupper, andra är bara tillämpliga för vissa.

Hur tolkar din källa vad som hände?

Hade din källa samma uppfattning om hur lösningen på Katedralskolans lokalkris skulle se ut hela tiden dvs var uppfattningen konsistent över tid?

Vilken var din källas lösning på skolans lokalkris? Hade din kölla någon prioriteringslista?

Vilket fokus hade mediebevakningen?

Var det mycket material kring lokalkrisen som tidningen sållade bort? Varför? Och vilket material?

Agerade din källa självständigt eller på uppdrag av någon?

Enligt din källa, varför blev lösningen som den blev?

Var, och hos vilka, försökte din källa påverka?

 

Gruppindelning

Ni ska arbeta två och två. Vilka som bildar vilket par tänkte Bengt och jag inte ha några synpunkter på. Men varje par ska välja en av nedanstående uppgifter.


Skolledningen Källa 1, 2, 3, 4 och 5

Lärare Källa 6

Lärare Källa 7 och 8

Elever Källa 9 och 10

Elever Källa 11,12 och 13

Politiker Källa 14, 15 och 17

Politiker Källa 16 och 18

Tjänstemän Källa 19,20 och 21

Medier Källa  22,23 och 24

Uppgift

Gruppen skall undersöka vad som hände hösten 2007 då Katte hade en svår lokalkris. Uppgiften är att sammanfatta vad dina källor säger, och att tillämpa sedvanliga källkritiska regler. Källans utsagor, och källkritiken, bör kunna utmynna i en kortare analys/sammanfattning. Du kan härvid ha hjälp av frågorna här bredvid. 

 

Er sammanfattning bör omfatta 1-2 A4 sidor och inlämnas både i digital form och i pappersform. Adressen dit du skickar ditt arbete är  hakan.danielsson@utb.lund.se Därutöver ska ni presentera era resultat vid ett gemensamt muntligt seminarium.

 

Uppgiften ska vara klar 10.11

skapad av Håkan Danielsson, lärare i historia/samhällskunskap på Katedralskolan i Lund