Sidtopp
Sp2d
Nv2e
Historia C
Nv3a
Startsida

Renässansen

-----------------------

En sammanfattning...

Enligt liggande förslag till studieordning ska avsnittet om renässansen behandlas under två veckor. Under denna period ska vi läsa böcker, ha genomgångar och ett läxförhör. Detta är en ekvation som jag vill likna vid att spela basket med medicinboll. Nåväl... här är ett kompendium där jag försökt nedteckna vad som framstår som viktigt.

Innehållet i det avsnitt vi i all hast nu ska läsa kan i huvuddrag beskrivas som
a. En framväxande handelskapitalism
b. Européernas erövring av världen
c. Renässansidéernas utveckling
d. Staternas centralisering
e. Hur Sverige kom att dominera Norden (endast i mån av tid)

A. Den framväxande handelskapitalismen
Under 1400-1500-talen börjar det i Europas städer växa fram en verksamhet som bygger på handel. Med upptäckterna av den ”nya världen” uppstår snart en verklig fjärrhandel. De nya handelsmännen verkar över hela världen. Städerna präglas av den nya handelskapitalismen och understöds av banker som verkar över hela Europa. Den ekonomiska filosofi som präglar staternas ekonomiska tänkande kallas merkantilismen. Merkantilism innebär att staten ska försöka samla så mycket rikedomar i form av ädelmetaller som möjligt. Det innebar satt landet skulle sträva efter att vara självförsöjande på så många varor som möjligt och minimera importen. Inom landet strävade man efter att förbättra kommunikationer och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

Upptäckten av den ”Nya Världen” skapar förutsättningar för en mycket lönsam handel som kallas triangelhandeln. Mycket kort kan den sägas gå mellan Nordvästeuropa till Afirika dör européerna säljer vapen, tyg och manufakturvaror*. I Afrika byter nman till sig slavar. Uppskattningsvis kan cirka 15 miljoner slavar ha forslats över Atlanten. Med slavarna åker man till Västindien och närliggande områden och byter till sig plantagevaror. I början är det främst socker men efterhand tillkommer tobak och bomull med mera.

*-Manufakturer var ett slags hantverksmässiga föregångare till fabriker

Handelskapitalismen ledde i Västeuropa till ett allmänt uppsving där bönderna får det bättre och livegenskapen minskas. I Östeuropa blir böndenas situation däremor allt sämre. Digerdöden hade lett till en befolkningsminskning. Välståndsökningen i Väst ledde till en kraftigt ökad efterfrågan på spannmål. För att tvinga fram arbetskraft tskärper Östeuropas godsherrar trycket på bönderna och i vissa delar blir livegenskapen så hård att den kan liknas vid slaveri. I Östeuropa finns inte heller så många fria städer vilket i Västeuropa kan vara en fristad för bönder som är missnöjda med sina villkor.

En bra bok som kan beskriva den framväxande kapitalismen är familjen Platters sekel 1499-1628 som är skriven av den berömde franske historikern Emmanuel le Roy Ladurie. Bokn är i två volymer och omfattar närmare 1000 sidor så det får bli sommarlovsläsning för den intresserade. Boken handlar om tre generationer schweizare, och skildrar hur fader Platter växer upp i djupaste fattigdom men blir boktryckare och aktiv protestant. Hans son blir sedan en framgångsrik läkare och hans roll övertas av hans betydligt yngre halvbror.

.B. Européernas erövring av världen

Från mitten av 1400-talet och framåt ger sig europeiska sjöfarare ut på allt längre seglatser. Man upptäcker sjövägen till Afrika, upptäcker nya kontinenter och för hem ett växande antal varor och rikedomar. När medeltiden tar slut, cirka 1500, är Europa inte nämnvärt rikare än en del andra områden på jorden. Bara ett par århundraden senare har Europa blivit världens rikaste område. Ett arbetspapper som tar upp olika förklaringar till varför Europa ”segrade” finns här.

Drivkrafterna bakom européernas erövringar kommer vi att diskutera senare när vi studerar imperialismen. I detta läge kommer vi enbart att behandla erövringen av Latinamerika.

Den spanska erövringen av Latinamerika gick (förvånande) snabbt. I Latinamerika fanns vid denna tidpunkt två välorganiserade riken, aztekernas rike i nuvarnade Mexiko och inkariket i nuvarande Peru. Erövringen av de båda rikena gick snabbt , med likartade metoder och med ett förvånansvärt litet antal soldater. Cortez hade 700 man och cirka ett dussin musköter och lika många kanoner.

När Cortez erövrade aztekriket fanns dock en rad förutsättningar som gynnade honom.

  • Det fanns ett missnöje hos andra indianfolk med aztekernas hårda styre. Stora indianhärar slogs på spanjorernas sida.
  • Spanjorerna gynnades av aztekernas religiösa föreställningar. Hästar fanns det t.ex föreställningar om. 1519 var också ett ce-acatlår (ett gudomligt år) då toltekernas (f.d. härskare i Mexiko) gud skulle komma tillbaka från havet i öster och störta aztekerna. I början tycks Montezuma-den aztekiske härskaren-ha betraktat spanjorerna som gudar. Han skickade dem gåvor som blev dyrbarare ju längre in landet spanjorerna kom. det ökade naturligtvis deras strävan att tränga längre in.
  • Marina. Marina var en indianslavinna som blev Cortez älskarinna, tolk och informatör (kunde Maya och aztecspråk). Hennes roll underskattas ofta.
  • Cortez var duktig. Han marscherade rätt mot hjärtat och planterade sig själv längst upp i en befintlig maktstruktur, utnyttjade missnöjet med aztekerna och kidnappade Montezuma. Cortez var dessutom grym vilket gjorde att indianstammarna inte kunde vara neutrala. Aztekerna behandlade också de underlydande folk på ett grymt sätt vilket gjorde att indianbyar klämdes mellan två byar.
  • De europeiska infektionerna försvagade snabbt aztekbefolkningen och gjorde att ett motanfall i syfte att återta makten misslyckades.

De effekter som erövringen gav var bland annat:

Indianbefolkningen decimerades kraftigt. Europeisk invandring.Mexiko blev en mycket rik koloni och var under lång tid den lönsammaste i Latinamerika. Jordbruksproduktion, sockerplantager, textiltillverkning,och gruvor var de viktigaste näringarna. Utnyttjades inledningsvis som aztekerna hade gjort. Dagsverken och skatt gav inkomster jämte gruvorna.

När Pizarro erövrade inkariket hade han 180 män, 27 hästar och 4 kanoner mot åtminstone 30.000 man. Pizarro ingrep mitt i ett inbördeskrig där en tronpretendent slåss mot inkakungen om makten. Han hade samma taktik som Cortez. Rakt mot kärnan. Pizarro fick inte samma vördnadsfulla behandling. Genom ett bakhåll dödades hela inkaledarskapet. Kungen tillfångatogs. Kungen skulle släppas mot att ett 22x17 fot stort rum fylldes till höjden av en höjd hand (88 m2 guld). Spanjorerna får i stort sett hela summan guld men avrättar ändå sedan tronpretendenter och därefter inkakungen (Atahualpa).

Effekterna på inkariket blir delvis annorlunda:
Indianbefolkninge reduceras här också till följd av de europeiska sjukdomarna. Motståndet är ändå starkt. det finns ett ordspråk som säger att inkariket blev spanskt på dagenmen återgick till inkafolket på natten. Huvudstaden omlokaliserades till det mer lättförsvarade och lättkontrollerade låglandet. Indiankulturen överlevde i bergen.

En slags summering av det spansk/portugiska väldet under perioden fram till början av 1600-talet skulle kunna se ut så här:

Territoriell utplundring, gruvdrift, stora delar av inlandet orört. Koncentration Peru, Mexiko, NÖ Brasilien
Den politiska scenen behärskas av spanjorerna
Den ekonomiska scenen behärskas av ättlingar till erövrarna- kreoler- som gruvägare, handelsmän eller ägare till till haciendas/estancias/latifundier.
Indianerna tjänstgör i kärnområdena som lågkvalificerad arbetskraft. Utanför kärnområdena påverkas indianerna mindre (av sjukdomar dock)
Som arbetskraft har också importerats en stor grupp negerslavar.

Som bokläsning hoppas jag kunna dela ut några små texter av den uruguayanska författaren XX.XX som behandlar Latinamerikas historia i kärnfulla episoder.

C. Renässansidéernas utveckling
Med renässansen växte nya idéer om människan och naturen fram. Man lyfter åter fram antika ideal. Man börjar skilja det världsliga från det andliga. Det avspeglar sig i konsten som börjar avbilda världsliga motiv och mer naturtroget än förr. Det råder

Primavera av Botticelli är ett bra exempel på renässanskonst.

också ett ideal att man ska vara verksam inom flera olika discipliner/verksamhetsfält. Boktryckarkonsten gör att många idéer får lättare att sprida sig, även om man måste ha klart för sig att det handlar om en begränsad krets som har råd att ta tilI sig de nya idéerna.

Med reformationen vänder sig många mot den katolska läran. En viktig punkt som man kritiserar är avlatshandeln. Man kunde med avlatsbrev köpa sig fri från botgöring. Kända protestantiska ledare är Martin Luther och Jean Calvin. Många furstar såg också protestantismen som ett medel att stärka sin egen makt och kanske framförallt att stärka sin egen kassa. Med motreformationen gick den katolska kyrkan till motoffensiv, vilket manifesteras bland annat i inkvistionen och 1600-talets religionskrig.

Till höger finns ett porträtt av Mchelangelo

Det skulle varit lite bilder på Luther och Vatikanen och så men det blir en annan gång.

Det blir på detta avsnitt ingen bokläsning.

D. Staternas centralisering
I de allra flesta länder i Europa försökte kungen stärka sin ställning och centralisera makten. Kungarna började hävda att de fått makten av Gud, ”av Guds nåde”, och att de därför skulle vara enväldiga.Kungadömena tenderade att bli arvriken där kronan alltså gick i arv från kungen till hans barn, snarare än de valriken, där folket eller adeln hade valt kung. Valpoceduren innebar ofta att kungen tvingades göra eftergifter för att kunna bli vald.

Det nya sätt att föra krig som krutvapnen fört med sig underlätade för kungarna att skaffa sig makt. Ingen enskild adelsman hade längre råd att ställa upp och träna soldater. Det krävdes en samlad insats från hela staten, dvs kungen, för att åstadkomma en armé.

Ett bra exempel på den nya tidens furste är Gustav Vasa som stärker bde sin egen och Sveriges maktposition.

Som bokläsning ska jag dela ut ett kapitel ur Nicolo Machiavellis Fursten som visar på statskonstens prydnad.

E. Hur Sverige kom att dominera Norden

Detta avsnitt läses endast i mån av tid.

Vid medeltidens slut var Sverige ett danskt lydrike. 200 år senare var Sverige i ett så kraftigt överläge att Danmark inte bara hade förlorat Skåne, Blekinge och Halland, utan faktiskt var nära att utplånas från kartan flera gånger. Sverige genomförde en rad reformer som gjorde att vi på flera sätt framstod som ett modernare land än Danmark.

Till sidans topp

---------

Till startsidan

Kattes hemsida

Nv1a hemsida

Uppdaterad 22/04/02

Hernan Cortez var en av de spanska conquistadorerna (erövrarna). Han intog aztekernas rike.
Dürer var en holländsk renässansmålare
Leonardo da Vincis Mona Lisa är världens mest kända konstverk.
Rafael använde ofta religiösa motiv
| Skolblogg| Temaindex| Kalender | Startsida | Om Håkan | Katte | Arkiv